Skip to content

SLUJBA SFÂNTULUI IOAN CEL NOU HOZEVITUL

partea a III-a – cuprins

Luna August, Ziua a cincea

Înainte prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos şi pomenirea Sfântului Mucenic Evsignie.

Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Ioan cel Nou de la Neamţ, numit şi Hozevitul, care s-a săvârşit în peştera Sfânta Ana din pustiul Hozeva, la 5 august 1960.

La Vecernia mică

La „Doamne strigat-am …” se pun stihirile pe 4 glas 4.

Nimic n-ai iubit mai mult pe pământ, fericite Părinte, decât pe Dumnezeu; nici avere, nici cinste, nici fraţi, nimic din cele trecătoare. Ci, arzând pentru Taborul cel duhovnicesc, ai urmat lui Hristos prin aspre osteneli şi te-ai îmbrăcat în haină albă de lumină şi de nuntă.

Nu te-ai uitat la trupul tău cel slab şi neputincios, Preacuvioase, nici la fraţii şi părinţii tăi duhovniceşti din lavra Neamţului. Ci, ascultând glasul Duhului, ai alergat spre Ţara Sfântă şi Tabor unde te-a chemat Hristos, spre lumina cea neapusă a împărăţiei Sale.

Ai lăsat patria ta şi ai râvnit spre înălţimile Taborului şi ale Ermonului, spre Hristos cel schimbat la Faţă, care schimbă faţa şi chipul lumii prin har, credinţă şi pocăinţă.

Ai urcat ca un cerb Taborul cel duhovnicesc, Sfinte Părinte Ioane, spre vârful cel de văpaie, unde Hristos, Lumina lumii, schimbă la faţă tainic pe cei ce urcă pe muntele pocăinţei.

Slavă …, glasul al 4-lea

Veniţi toate cetele călugărilor să lăudăm astăzi pe Cuviosul Ioan Sihastrul, pe odrasla Moldovei şi pe mlădiţa Raiului, odrăslită în lavra Neamţ; pe următorul Sfintei Maria Egipteanca şi al râvnitorului prooroc Ilie Tezviteanul, pe pustnicul cel neobosit ce s-a nevoit în peştera Sfintei Ana din Hozeva, zicând:
Bucură-te, Sfinte Ioane, lauda sihaştrilor!

Şi acum … a Înainteprăznuirii, glasul al 5-lea

Veniţi să ne adunăm în muntele Domnului şi în casa Dumnezeului nostru, şi să vedem slava schimbării Lui la faţă, slavă ca Unuia-Născut din Tatăl. Întru lumină să luăm lumină şi, înălţaţi făcându-ne cu Duhul, să lăudăm Treimea cea întocmai de o fiinţă în veci. (De cade această zi vineri seara sau sâmbătă seara, se spune dogmatica glasului de rând).

La Stihoavnă

Se pun stihirile Înainteprăznuirii praznicului Schimbării la Faţă, glasul al doilea. (vezi la Minei 5 august).

Troparul Sfântului Ioan cel Nou de la Neamţ

Glasul al 8-lea:

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, căci lăsând lumea şi patria ta, ai luat Crucea lui Hristos şi în Valea Iordanului te-ai aşezat spre nevoinţă. Pentru aceasta şi cu îngerii acum se bucură, Cuvioase Părinte Ioane, duhul tău. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Slavă … Şi acum …

Troparul Înainteprăznuirii, glasul al 4-lea (vezi la Minei pe luna August, ziua a 5-a).

La Vecernia mare

După obişnuitul psalm 103, se cântă „Fericit bărbatul …”, starea întâia.

La „Doamne strigat-am…” se pun stihirile pe 8:4 ale Înainteprăznuirii pe glasul al 4-lea (vezi la Minei pe luna August, în 5 zile) şi 4 ale Sfântului Ioan de la Neamţ, pe glasul al 5-lea.

Stihirile Cuviosului, glasul al 5-lea:

Podobie: „Cuvioase părinte …”

Rămas orfan din pruncie, Cuvioase Părinte, din tinereţile tale ai intrat în lavra Neamţului, ca la un liman, să-L slăveşti aici pe Dumnezeu cu îngerii şi cu părinţii cei nevoitori. Pentru aceasta te rugăm, Sfinte Ioane, Părintele nostru, roagă-L pe Hristos Dumnezeu, să dăruiască Bisericii unire, pace şi mare milă (de două ori).

Lipsit fiind pe pământ de toată mângâierea omenească, ai trăit de mic printre străini ca un sihastru, Cuvioase Părinte Ioane, avânt tată pe Dumnezeu, iar mamă pe Preacurata Fecioară, sprijin pe bătrâna ta bunică, surori de taină, lacrimile, iar fraţi iubiţi pe sfinţii îngeri, care nevăzut te însoţeau, păzind picioarele tale de ispitele cumplitului vrăjmaş. Pe Hristos Mântuitorul, roagă-L să dăruiască lumii unire, pace şi mare milă.

Pentru suferinţele tale şi curăţia inimii, Cuvioase, te-a chemat Hristos Domnul la cinul îngeresc în marea lavră de la Neamţ, de unde apoi, râvna Duhului, te-a adus la Mormântul dătător de viaţă şi în pustiul Iordanului, unde bine nevoindu-te, te-ai mutat la cereştile locaşuri şi cu sfinţii te-ai numărat. Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască lumea şi sufletele noastre.

Slavă …, glasul al 5-lea

Veniţi toate cetele călugărilor să lăudăm astăzi pe Sfântul Ioan Sihastrul, pe odrasla cea aleasă a Moldovei şi mlădiţa binecuvântată a Mânăstirii Neamţ; pe următorul cuvioasei Maria Egipteanca şi al marelui profet Ilie Tezviteanul, pe pustnicul cel neobosit care s-a nevoit în peştera Sfintei Ana din Hozeva, zicând: Bucură-te, Sfinte Ioane, lauda sihaştrilor!

Şi acum …, a Înainteprăznuirii, glasul al 5-lea

Veniţi să ne suim în muntele Domnului şi în casa Dumnezeului nostru, şi să vedem slava Schimbării Lui la Faţă, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl. Întru lumină să luăm lumină şi înălţaţi făcându-ne cu Duhul, să lăudăm Treimea cea întocmai de o fiinţă în veci.

De este vineri seara sau sâmbătă seara se cântă dogmatica glasului de rând.

Vohod – Lumină lină …

Prochimenul zilei

Paremiile se pun de la un cuvios, de la 11 sau 17 ianuarie.

La Litie

Stihirile pe glasul al 2-lea

N-ai avut odihnă, nicăieri purtătorule de Dumnezeu Părinte, decât la mult dorita linişte, maica rugăciunii. De aceea te-ai retras la peştera Sf. Ana din pustiul Hozeva, unde ţi-ai săvârşit călătoria vieţii, slăvind pe Hristos, viaţa lumii.

Spune-ne, Părinte, ostenelile tale cele neştiute din pustie prin care sufletul ţi-ai curăţat, mintea ţi-ai luminat, trupul ţi-ai stăpânit, demonii i-ai izgonit şi pe Hristos L-ai preamărit.

Spune-ne Sfinte Ioane, lăcrimile tale şi rugăciunile cele de foc, pe care ziua şi noaptea le înălţai lui Dumnezeu în pustiul Iordanului şi în peştera Hozeva, prin care desăvârşit te-ai făcut şi cu Hristos tainic te-ai unit.

Arată-ne, Cuvioase Părinte, calea pocăinţei prin rugăciunile tale şi ne învaţă prin scrierile tale cum să ne dezlegăm de lanţul grijilor pământeşti, ca să ne unim cu Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Slavă …, glasul al 2-lea

Nu ne uita pe noi fiii tăi, Sfinte şi dumnezeiescule Părinte Ioane, mult nevoitorule, care prin faptele tale pe diavoli din pustie i-ai izgonit. Şi patimile noastre de la noi alungă-le cu rugăciunile tale, Cuvioase, cei ce te cinstim pe tine.

Şi acum …, a Înainteprăznuirii, glasul al 2-lea

Cel ce în Muntele Taborului Te-ai schimbat la Faţă întru slavă Hristoase Dumnezeule, şi ai arătat ucenicilor Tăi slava Dumnezeirii Tale, luminează-ne pe noi cu lumina cunoştinţei duhovniceşti şi ne îndreptează pe cărarea poruncilor Tale, ca un bun şi de oameni iubitor.

La Stihoavnă

Stihirile Sfântului, glasul al 4-lea

Departe de noi te-ai dus, Sfinte Ioane, iubitul lui Hristos, ca să nu robeşti ca Marta celor pământeşti. Nu ne lăsa pe noi fără ajutor, că pierim de povara ispitelor vieţii, ci ne deşteaptă la pocăinţă, asemenea Mariei, prin rugăciunile tale cele neîncetate.

Stih: Scumpă este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.

Nici lacrimi de pocăinţă nu avem, nici ţie a urma nu putem, că suntem robiţi de patimi. De aceea te rugăm, Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, mijloceşte pentru noi la Hristos să ne dăruiască milă şi iertare de păcate.

Stih: Preoţii Tăi se vor îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura.

Cuvioase Părinte Ioane, tu ai biruit pe vrăjmaşul şi ai luat cununa biruinţei şi, ca cel ce eşti bun ostaş al Împăratului Ceresc, cu sabia rugăciunii şi cu arma postului ai tăiat toate patimile omeneşti şi ai urcat cu uşurinţă pe Taborul cel duhovnicesc al desăvârşirii. Roagă-L pe Hristos Dumnezeu, fericite, să ne lumineze şi pe noi cu văpaia cea de foc a Taborului ceresc.

Slavă …, glasul al 8-lea

Mulţimile călugărilor te cinstesc pe tine Ioane, Părintele nostru, că tu cu rugăciunile tale pe diavoli i-ai biruit, mintea ţi-ai luminat, trupul ţi l-ai stăpânit şi cu Dumnezeu te-ai unit, învăţându-ne a umbla pe cărarea cea dreaptă a mântuirii. Fericit eşti că lui Hristos ai slujit în sihăstrie şi cu îngerii tainic ai vorbit şi trupul nestricăcios după moarte ţi s-a păzit. Roagă-te împreună cu toţi sfinţii să se mântuiască sufletele noastre.

Şi acum …, a Înainteprăznuirii, glasul al 8-lea

Fecioară, care ai născut pe Soarele Hristos, învredniceşte-ne pe noi să urcăm cu El pe Tabor curăţiţi de patimi şi de gânduri, ca să gustăm din bucuria şi lumina cea necreată, cu apostolii şi cu toţi sfinţii.

La Litie se cântă troparul Cuviosului Ioan şi al Înainteprăznuirii (vezi la Vecernia Mică).

La Utrenie

La „Dumnezeu este Domnul …” se cântă troparul Cuviosului Ioan cel Nou de la Neamţ, se două ori; apoi Slavă …, Şi acum …, troparul Înainteprăznuirii.

După catisma întâi se cântă sedelna Înainteprăznuirii din Minei, 5 August, sau sedelna Sfântului Ioan cel Nou, glasul al 4-lea.

Podobie: „Arătatu-te-ai astăzi …”

Lăsat-ai Sfinte Ioane, toate cele trecătoare pentru Hristos, căutându-ţi liniştea aproape de Mormântul dătător de înviere, şi din loc în loc umblând, ţi-ai sfârşit călătoria în peştera Sfintei Ana, unde ai răsărit nestricat sfântul tău trup, pentru care lăudăm astăzi pomenirea ta.

Slavă … tot aceasta

Şi acum … a Înainteprăznuirii din Minei

După catisma a doua, sedelna Sfântului, glasul al 4-lea.

Podobie: „Spăimântatu-s-a Iosif …”

N-ai dat somn ochilor tăi, Părintele nostru Ioane, nici inima nu ţi-ai împovărat-o de grijile cele pământeşti; ci pe toate defăimându-le pentru dragostea lui Hristos, te veseleşti acum în cer cu cetele tuturor sfinţilor şi te roagă pentru noi cei ce săvârşim cu laude şi cu cântări sfânte pomenirea ta

Slavă …, tot aceasta

Şi acum …, a Înainteprăznuirii din Minei

Polieleul şi apoi Mărimurile:

I. Mărimu-te pe tine, Sfinte Ioane, purtătorule de Dumnezeu şi cinstim pomenirea ta, cununa sihaştrilor şi împreună vorbitorule cu îngerii.

II. Veniţi toate cetele călugărilor să mărim pe Ioan, Părintele nostru, zicând: Pe lauda Moldovei …

Slavă …, Şi acum …, Aliluia (de trei ori)

După Polieleu, Sedelna, glasul al 5-lea

Podobie: „Pe Cuvântul Cel împreună …”

Părăsind cele pământeşti, te-ai nevoit în sihăstrie pe Valea Iordanului şi în pustiul Hozeva, cetele diavoleşti cu rugăciunile tale arzând şi cu îngerii împreună priveghind, Sfinte Ioane fericite, roagă pe Hristos Dumnezeu să dea lumii pace şi mare milă.

Slavă …, Şi acum …, a Înainteprăznuirii

Astăzi Hristos urcă pe Muntele Taborului să se îmbrace în haine de lumină înaintea ucenicilor Săi şi să ne împace pe toţi cu Tatăl nostru cel ceresc.

Se cântă Antifonul întâi glasul al 4-lea: Prochimen, glasul al 4-lea:

Scumpă este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie!

Toată suflarea …

Evanghelia de la Matei (XI, 27-30), (caută joi, în săptămâna a 4-a după Rusalii). Apoi Psalmul 50.

Slavă …, glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Ioan, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum …

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta …

Stihira idiomelă, glasul al 6-lea:

Cuvioase Părinte Ioane, mult nevoitorule, şi făclia de mult preţ, aprinsă din lumina Sfântului Mormânt dătător de viaţă, luminează cu rugăciunile tale pe cei ce te iubesc pe tine şi cere de la Hristos, Mântuitorul lumii, să ne dăruiască nouă mare milă.

Canoanele

Se pun două canoane şi tricântarea Înainteprăznuirii:

Canonul Înainteprăznuirii cu irmosul, pe 6, canonul Sfântului Ioan cel Nou de la Neamţ, pe 4, tricântarea pe 4 (ambele din Minei, 5 August).

Canonul Sfântului (Facerea lui Ioanichie)

Cum vom putea lăuda după cuviinţă nevoinţa ta, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, purtătorule de Dumnezeu, că ai răsărit cu tulpina din pământ românesc şi ai adus roade cereşti în Ţara Sfântă unde S-a născut şi a înviat Hristos. Roagă-te, fericite, pentru noi toţi lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

Fiu de părinţi săraci şi iubitor de Hristos, ai rămas din pruncie fără mamă şi fără tată. Dar te-a chemat la Sine Tatăl nostru Dumnezeu. Căruia I-ai slujit cu credinţă ca un fiu ascultător. Roagă-te, sfinte şi pentru sufletele noastre.

Fiind orfan şi străin de lume, ţi-ai ales mamă, Biserica lui Hristos cea cu mulţi fii şi tată pe Bunul Dumnezeu; părinţi duhovniceşti ţi-ai luat pe sfinţi, protectori pe îngeri şi fraţi iubitori pe sihaştrii pustiului, iar loc de nevoinţă, Valea Iordanului. Roagă-te, Sfinte Ioane fericite, împreună cu toţi drepţii să ne mântuim şi noi, fiii tăi sufleteşti.

Nu ai aflat odihnă pe pământ, nici în satul tău Crăiniceni, nici între rude şi copii, ci numai în casa lui Dumnezeu şi în obştea Mânăstirii Neamţ, unde ai fost chemat de Duhul Sfânt şi ai luat jugul cel bun al călugăriei. Pomeneşte-ne, părinte, şi pe noi fiii tăi, înaintea Tronului slavei dumnezeieşti.

Blând şi smerit ai fost şi în lume şi în nevoinţa monahală. Că săvârşeai ascultarea cu multă dragoste şi, tăcând, te rugai neîncetat în biserica lui Dumnezeu, făcând inima ta cămară de foc a Preasfântului Duh. Adu-ţi aminte, Sfinte, şi de noi toţi înaintea Dreptului Judecător.

Sămânţa Duhului Sfânt a căzut în inima ta ca într-un pământ bun şi a adus multe roade, Părinte. Adică rânduială monahicească şi nevoinţă îngerească, post îndelungat şi neadormite rugăciuni. Nu ne uita, Părinte, şi pe noi fiii tăi din patria natală, înaintea Preasfintei Treimi.

Slavă …

Toţi ne hrănim din învăţăturile tale şi ne zidim la suflet de smerenia, rugăciunea şi aspra ta nevoinţă pustnicească. Învaţă-ne şi pe noi cei neputincioşi să urmăm faptelor tale, purtătorule de Dumnezeu, părinte.

Şi acum …, a Născătoarei

În cer te laudă îngerii şi pe pământ credincioşii, Preasfântă Maică şi Fecioară. Că cei de sus cu îngereşti cântări te cinstesc, iar noi păcătoşii, prin case şi prin mânăstiri, te mărturisim Născătoare de Dumnezeu şi cerem neîncetat ajutorul tău, Stăpână. Du lacrimile şi rugăciunile noastre înaintea Tronului slavei Preasfintei Treimi.

Cântarea a 3-a

De oameni ai fugit şi cu sihaştrii şi cu îngerii pe Dumnezeu împreună L-aţi slăvit. Roagă-te, Sfinte Ioane, următorul lui Hristos, pentru întărirea dreptei credinţe în lume şi în patria ta şi cere milă şi iertare nouă, fiilor tăi, care lăudăm nevoinţa ta.

Te-ai logodit cu Hristos în lavra de la Neamţ şi te-ai unit cu El deplin în Ţara Sfântă, nevoindu-te prin peşteri şi locuri pustii departe de lume şi de orice mângâiere pământească. Pentru aceasta şi smeritul tău trup s-a aflat în mormânt nestricat, cu voia lui Dumnezeu, spre bucuria ortodocşilor şi mustrarea celor necredincioşi.

Viaţa ta aspră şi pustnicească ne mustră pe noi, Părinte, că nu putem urma nevoinţelor tale. Că nici râvnă multă nu avem, nici rugăciune din inimă nu am dobândit, nici de lacrimi şi de bucuria Duhului Sfânt nu ne-am atins. Ajută-ne, Sfinte Părinte Ioane, să urmăm şi noi prin pocăinţă lui Hristos.

Mai mult decât toate ai iubit, fericite, liniştea, maica rugăciunii, tăcerea şi înstrăinarea, care nasc plânsul cel duhovnicesc şi, împreună, rugăciunea şi postul cel desăvârşit, prin care ţi-ai curăţat mintea şi ai biruit pe diavoli. Învaţă-ne şi pe noi să părăsim multa vorbire şi să ne rugăm din inimă lui Dumnezeu.

Pentru sfintele tale nevoinţe, Biserica lui Hristos te prăznuieşte astăzi, credincioşii te cinstesc cu credinţă, iar călugării îţi aduc smerite cântări de laudă, că ne eşti tuturor părinte sufletesc, model, sfetnic şi neadormit rugător către Bunul Dumnezeu.

Pentru blândeţea şi smerenia ta ai ajuns să fii numărat în cetele tuturor sfinţilor din cer. Pentru aceea te cinstim ca pe un adevărat prieten iubit al lui Hristos, ne închinăm sfintelor tale moaşte şi sărutăm cu credinţă icoana ta. Mijloceşte şi pentru noi, Părinte, la Părintele ceresc să miluiască sufletele noastre.

Slavă …

Cum vom putea tăcea când Biserica te laudă, sfinţii te primesc în cetele lor, iar îngerii te ocrotesc, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane? Primeşte-ne şi pe noi fiii tăi duhovniceşti, ca împreună să lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Şi acum …, a Născătoarei

Nici îngerii, nici oamenii nu pricep taina cea mare a naşterii tale, Preasfântă Fecioară, cum tu ai împrumutat trup pământesc Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul oamenilor. De aceea îţi cântăm: Bucură-te, rugătoare tare pentru toată lumea!

Condacul Sfântului

Glasul al 8-lea

Pe unul Dumnezeu iubind, de cele trecătoare ai fugit şi în pustie locuind, cu liniştea duhului te-ai logodit, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, neîncetat slăvind pe Hristos Mântuitorul lumii, pe care-L roagă să mântuiască sufletele noastre.

Icos

Lăsând cu bucurie cele pământeşti, din tinereţe ai primit chipul cel îngeresc în obştea mânăstirii Neamţ, şi închinându-te la Mormântul Domnului, te-ai făcut sihastru iscusit şi, gustând din lumina cea mistică a Taborului, te-ai nevoit singur în pustiul Iordanului şi al Hozevei, călăuzit de Duhul Sfânt, Prea Cuvioase Părinte Ioane, podoaba Moldovei şi lauda sihaştrilor, ajută-ne pe toţi fiii tăi să ne închinăm cu dreaptă credinţă lui Dumnezeu celui în Treime preamărit.

Slavă …, Şi acum …, a Înainteprăznuirii

Cântarea a 4-a

Ne cucerim, Părinte, de râvna ta pentru Hristos, că pe toate lepădând, numai Lui I-ai slujit până în sfârşit. Învaţă-ne şi pe noi să părăsim grijile pământeşti ca să dobândim pe cele cereşti. Te lăudăm astăzi, fericite Părinte Ioane, căci din pruncie ai primit dar şi înţelepciune duhovnicească, păşind pe calea Raiului şi slăvind neîncetat pe Dumnezeu împreună cu îngerii. Roagă-te Sfinte, în cer pentru noi fiii tăi.

Fugind de calea cea largă a pierzării, ai păşit de mic pe calea cea îngustă a pocăinţei şi liniştii care duce la Hristos. Şi bine plăcând lui Dumnezeu, numărat ai fost în ceata Sfinţilor Părinţi, cu Antonie cel Mare, cu Pahomie, cu Onufrie şi Arsenie şi cu ceilalţi toţi.

Nu te-ai robit cu nimic de cele pământeşti, nici Martei nu i-ai slujit; ci împreună cu Maria ai stat toată viaţa la picioarele lui Hristos, prin privegheri şi postiri şi neîncetate rugăciuni, hrănindu-te mereu de cele cereşti.

Nimic din cele de aici nu ţi-au trebuit, Sfinte Părinte Ioane, nici cinste, nici laudă, nici avere, nici prieteni; ci la toate renunţând, partea cea bună a Mariei ţi-ai ales.

Te lăudăm astăzi, fericite Părinte, iubitorule de Hristos, că prin înţelepciunea şi viaţa ta îngerească, ne înveţi şi ne mustri pe noi cei robiţi de grijile acestei lumi îndemnându-ne să urmăm Domnului pe calea pocăinţei.

Slavă …

Fericit eşti, Părinte, că ai zburat ca un vultur la cele înalte. În locul celor pământeşti de care toţi ne robim ai ales pe cele cereşti; în locul odihnei, ai ales osteneala; în locul somnului, ai ales privegherea, în locul hainelor scumpe, te-ai mulţumit cu cele vechi; iar în loc de casă luminoasă şi pat moale ai iubit peştera cea rece şi întunecoasă, ca să poţi iubi neîncetat pe Hristos, Mirele sufletului tău.

Şi acum …, a Născătoarei:

Ne închinăm, Preacurată Fecioară, icoanei tale şi propovăduim minunea cea necuprinsă a întrupării Cuvântului din neîntinat trupul tău cel fecioresc; credem cu tărie în viaţa de veci şi alergăm sub acoperământul tău. Ajută-ne, sătpâne, împreună cu Sfântul Ioan cel Nou de la Neamţ, să ne închinăm cu evlavie Preasfintei Treimi.

Cântarea a 5-a

Trupul ţi l-ai chinuit cu tot felul de lipsuri şi boli, cu foame, cu sete şi cu răceala stâncilor, pentru dragostea lui Hristos, căci ai iubit pe Dumnezeu mai mult decât noi toţi. De aceea trupul tău cel sfinţit a fost preamărit cu nestricăciunea, şi cu facerea de minuni, spre mângâierea nostră a celor credincioşi, care te rugăm: ajută-ne, Sfinte, să ne mântuim.

Cum vom lăuda îndeajuns nevoinţa ta şi a sfinţilor lui Dumnezeu, dacă noi nu iubim în aceeaşi măsură pe Hristos, Mântuitorul lumii? Şi cum vom putea moşteni cele cereşti, dacă noi nu renunţăm din inimă la cele pământeşti. Ci, ajută-ne, Sfinte Ioane, Părintele nostru, să scăpăm de robia celor de aici.

Sărutăm cu evlavie icoana ta şi cinstitele tale moaşte purtătoare de har dumnezeiesc. Ajută-ne, Părinte Sfinte, prin rugăciunile tale să urmăm după făgăduinţă, lui Hristos şi sfinţilor Lui.

Îngenunchem cu credinţă la racla cu moaştele tale cele binecuvântate şi nestricate de păcat şi de vreme şi ne rugăm, fericite Părinte Ioane, să ne păzeşti cu rugăciunile tale de robia patimilor, ca să dăm răspuns la înfricoşătoarea Judecată de apoi.

Ajută-ne, Sfinte Ioane, Părintele nostru, să urmăm întru toate nevoinţele tale, precum ai urmat lui Hristos, părăsind tulburarea şi robia celor pământeşti, ca şi noi să fim număraţi ca în ceata celor mântuiţi.

Om al liniştii şi al rugăciunii, cu nimeni nu vorbeai, părinte decât cu Dumnezeu, cu sfinţii şi cu păsările cerului care te cinsteau şi zăboveau cu bucurie în jurul peşterii tale. Căci odihnindu-se Duhul Sfânt în inima ta, nimic nu mai doreai, decât pe Hristos, iubitul tău căruia roagă-te pentru sufletele noastre.

Slavă …

Peştera Sfintei Ana din pustiul Hozeva ţi-a fost, Prea Cuvioase, ultimul tău sălaş pe pământ. Acolo te-ai ascuns de noi, acolo te-ai rugat fierbinte pentru Hristos; acolo te-ai nevoit şi ai plâns pentru neamul tău robit de apostaţi şi de păgâni; acolo ai scris frumoase învăţături duhovniceşti pentru noi, pe care le trimiteai fraţilor tăi ca o rază de lumină şi călăuză dătătoare de speranţă.

Şi acum … a Născătoarei

Să lăudăm pe Fecioara cea fără de prihană, să preamărim pe Maica Domnului cea cu totul neîntinată şi să cinstim pe cea mai cinstită dintre heruvimi şi serafimi, cerându-i ca împreună cu toţi sfinţii să mijlocească înaintea scaunului celui de foc al Dreptului Judecător.

Cântarea a 6-a

Fiind înţelepţit de Dumnezeu şi plin de bărbăţie, te-ai nevoit ca un înţelept pe pământ, părăsind cele amăgitoare şi dobândind cele veşnice. Pentru aceasta te lăudăm, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane şi cinstim pomenirea ta.

Nu te-ai temut, Părinte, de diavoli, nici de boală, nici de fiare, nici de moarte, căci întru tine locuia Hristos, Mirele tău, pe Care roagă-L să ne scape şi pe noi de cursele diavolului şi ale morţii.

Umbrit fiind de Duhul Sfânt, totdeauna aveai mintea ta la Dumnezeu, cugetând şi vorbind cele cereşti, căci te hrăneai numai din cuvintele Sfintei Evanghelii şi din învăţăturile Sfinţilor Părinţi, pe care apoi le ofereai fiilor tăi duhovniceşti.

Cugetând mereu la ceasul despărţirii de trup şi al judecăţii lui Hristos, inima ta, Părinte, se ruga neîncetat, cerând slobozire de legăturile firii, iar mintea ta se hrănea permanent din dulceaţa dumnezeieştilor cuvinte.

Nu au putut demonii să te alunge din pustie, nici din peşteră, Sfinte Ioane Părintele nostru, deşi neîncetat te înfricoşau şi te ameninţau, căci îngerii lui Dumnezeu te acopereau cu aripile lor în chip nevăzut. De aceea, roagă-te, să ne acopere şi pe noi de cursele vrăjmaşului.

Nici desele boli ale trupului tău, nici frigul peşterii, nici lipsa apei şi a hranei trupeşti, nici nălucirile diavolilor, nici dorul după patria părinţilor tăi, nu te-au scos din inima şi din liniştea pustiului, nici te-au biruit, bunule nevoitor al lui Hristos, căci darul Duhului Sfânt era cu tine şi te mângâia neîncetat.

Slavă …

Cum vom lăuda, Sfinte Ioane, mult nevoitorule, osteneala ta cea bineplăcută lui Dumnezeu, pe care ai răbdat-o pentru frumuseţea celor cereşti care se odihneau în sufletul tău? Căci cu rugăciunea şi lacrimile tale cele trecătoare le-ai biruit şi raiul cel veşnic l-ai moştenit. Ci roagă-te, Sfinte, să se mântuiască şi sufletele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei

Preasfântă Fecioară şi Maica lui Histos Dumnezeu, ajută-ne să fim credincioşi ai Fiului tău şi împreună cu El să urcăm astăzi pe Tabor, ca să ne schimbăm la faţă cu Petru, cu Iacob şi cu Ioan, slăvim pe Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

Condacul Înainteprăznuirii, glasul al 4-lea şi Icosul (vezi Mineiul pe luna August, în 5 zile). Dacă este priveghere specială, se pune condacul Sfântului, de la sfârşitul Cântării a 3-a.

Sinaxar

În această lună, în ziua a 5-a, Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului şi pomenirea Sfântului Mucenic Evsignie.

Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Ioan cel Nou de la Neamţ (Hozevitul), ale cărui sfinte moaşte s-au aflat întregi în peştera Sfânta Ana şi se păstrează în Biserica Mânăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul în apropiere de Ierihon.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Cinstim ostenelile tale, sfinte Preacuvioase Părinte Ioane, lăudăm viaţa ta cea pustnicească şi ne închinăm cu evlavie icoanei tale. Mijloceşte cu rugăciunile tale la Hristos Dumnezeu să mântuiască lumea şi ţara în care te-ai născut şi să ierte sufletele noastre.

Îngenunchem la racla cu sfintele tale moaşte cele făcătoare de minuni şi le sărutăm cu credinţă şi te rugăm toţi fiii tăi, Părinte, dăruieşte-ne acest odor de mare preţ, să ne fie mângâiere întru scârbe, vindecarea bolilor noastre trupeşti şi sufleteşti, îndemnarea celor râvnitori pentru Hristos şi mustrare celor neascultători care au părăsit Biserica lui Dumnezeu.

Ne căim de păcatele noastre, purtătorule de Dumnezeu Părinte, că tu, părăsind toate cele pământeşti, ai dobândit cu puţine osteneli cele cereşti. Iar noi, robindu-ne de cele trecătoare, ne-am depărtat de Hristos, Mântuitorul, pe care roagă-L, fericite, să miluiască lumea, ţara şi sufletele noastre.

Cu rugăciuni şi postiri, cu lacrimi şi privegheri şi cu minte curată şi neîntinată, ai biruit firea şi pe diavoli, ai urmat marilor sihaştri de demult şi împreună cu sfinţii şi îngerii te-ai făcut lăudător al Preasfintei Treimi. Roagă-te, Sfinte Părinte Ioane, şi pentru sufletele noastre.

Apărător al dreptei credinţe, te-ai făcut Cuvioase, că Evanghelia lui Hristos ai împlinit şi sfintele Lui porunci ai păzit; pe cei leneşi cu sfaturile tale i-ai aşteptat, pe călugări la rugăciune i-ai îndemnat, pe mireni la pocăinţă i-ai chemat, iar pe cei rău credincioşi cu tărie i-ai mustrat.

Cum vom înceta a te lăuda pe tine, Sfinte Ioane Părintele nostru, că te-ai făcut sălaş al Preasfântului Duh, cu sufletul arzând, cu inima încălzind, prin cuvânt însemnând şi prin tăcere pe cei mândri smerind. Roagă-te pentru toţi să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă …

Întru tine s-a odihnit Hristos, împreună cu Tatăl şi cu Duhul iar întru noi stăpâneşte păcatul şi grijile cele trecătoare. Tinde spre noi mână de ajutor, părinte, deşteaptă-ne la pocăinţă şi prin rugăciunile tale învredniceşte-ne să odihnim pe Duhul Sfânt în inimile noastre.

Şi acum …, a Născătoarei

Cu ce cuvinte vom începe a te lăuda pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că nu ne pricepem, fiind slabi şi lipsiţi de iubire. Ci roagă-te pentru noi toţi împreună cu Sfântul Ioan Părintele nostru, să se mântuiască lumea, ţara şi sufletele noastre.

Vino la noi, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Ioane, lauda sihaştrilor, şi ne bucură cu moaştele tale cele făcătoare de minuni şi bună mireasmă, că nu avem alt ajutor în marea cea tulburată a acestei vieţi. Ci cu rugăciunile tale şi ale tuturor sfinţilor, scapă-ne de tot necazul şi nevoia.

Vino la noi, iubitorul lui Hristos Părinte, şi ascultă cererile fiilor tăi sufleteşti şi întăreşte credinţa şi răbdarea fraţilor tăi din care te-ai născut, povăţuindu-ne pe toţi pe calea mântuirii.

Vino la noi, fiii tăi, bunule Părinte şi următorule al lui Hristos, cel ce te-ai arătat printre cei mai de pe urmă sfinţi şi mărgăritar de mare preţ al Bisericii Ortodoxe, şi ne învaţă cum să ne pocăim şi să iertăm ca să dobândim viaţa cea de veci.

Ai milă de noi, fiii tăi, şi ne dă tărie şi curaj, smerenie şi înţelepciune în lupta cea grea cu slujitorii iadului, şi prin rugăciunile tale, Sfinte Ioane, Părintele nostru, ajută-ne să ne izbăvim de întuneric şi să dobândim lumina învierii în Hristos.

Binecuvântează-ne, bunule ostaş al lui Hristos, iubitorule de nevoinţă, care ai iubit pustia ca o căprioară şi cu sabia rugăciunilor tale ai tăiat capetele nevăzuţilor vrăjmaşi şi te-ai numărat cu sihaştrii şi cu sfinţii cei de demult.

Nu ne lăsa sărmani şi lipsiţi de rugăciunea şi de sfintele tale moaşte, Prea Cuvioase Părinte Ioane, lauda Moldovei, că nu avem alt rugător mai apropiat decât tine. Împacă-ne cu Hristos prin pocăinţă şi frate cu frate prin iertare, ca să putem dobândi bucuria mântuirii şi pacea duhului.

Slavă …

Te chemăm în ajutor, Sfinte, nu ne uita; te lăudăm, Prea Cuvioase, cu glas de bucurie, nu ne refuza; te aşteptăm la noi, Părintele nostru Ioane, nu ne părăsi; îţi ieşim întru întâmpinare, nu ne lăsa singuri în vâltoarea ispitelor, acum la sfârşit de veacuri. Ci vino la noi, fiii tăi, şi ne mângâie prin rugăciunile şi cinstitele tale moaşte pe care cu credinţă le sărutăm.

Şi acum …, a Născătoarei

Cum să nu te lăudăm pe tine, Maica lui Hristos Dumnezeu, lauda îngerilor şi rugătoarea tuturor credincioşilor, că prin rugăciunile tale diavolii fug, ispitele se biruiesc, răutatea se stinge, ura se preface în bucurie, cei răi se fac buni prin pocăinţă şi noi ne mântuim.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

În focul cel mistuitor uniţi fiind tinerii, cei ce au fost cei dintâi în cinstirea lui Dumnezeu, dar de văpaie nefiind vătămaţi, cântare dumnezeiască au cântat: binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Lipsit fiind de cele pământeşti, te-ai îmbogăţit întru cele cereşti, agonisind prin multe osteneli cununa faptelor bune. Ajută-ne şi pe noi, fiii tăi, Sfinte Ioane, iubitorule de Dumnezeu, să nu pierdem cununa mântuirii, fiind lipsiţi de fapte bune.

Ai alergat, Sfinte Părinte, ca un cerb la izvoarele liniştii ajungând până în Ţara Sfântă. Dar nici acolo n-ai aflat-o căci liniştea deplină a sufletului se dobândeşte numai în cer. De aceea, renunţând la toate, te-ai nevoit până la obştescul tău sfârşit în pustie şi în peşteră, vorbind numai cu Dumnezeu până te-ai mutat la cele de sus. Ajută-ne, Părinte, să ne adăpăm şi noi din liniştea şi pacea Duhului Sfânt.

Te-ai depărtat de oameni, ca să vorbeşti numai cu Dumnezeu: ai renunţat la cele trecătoare, ca să dobândeşti pe cele veşnice. De aceea, acum te veseleşti în lumina lui Hristos în veci şi te rogi pentru cei ce te cinstesc cu credinţă.

Învaţă-ne a ne ruga cu mintea şi cu inima şi a dori numai pe Hristos, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane. Învaţă-ne a ne smeri şi a ierta, ca să devenim fii ai lui Dumnezeu, care este veşnică iubire. Învaţă-ne a ne plânge păcatele şi a mângâia pe aproapele, ca să primim şi noi milă şi mângâiere de sus şi iertare de păcate.

Păzeşte-ne, Prea Cuvioase Părinte Ioane, cu rugăciunile tale, de diavoli şi de oameni răi; scapă-ne Sfinte, de patimi şi de cursele morţii; împacă-ne, mult nevoitorule Părinte, prin rugăciunile tale, cu Dumnezeu şi cu propria noastră conştiinţă, ca să dăm răspuns bun lui Hristos în ceasul morţii şi la înfricoşătoarea Judecată.

Mijloceşte pentru noi, fiii tăi, Sfinte Părinte Ioane, care te cinstim cu evlavie, şi cere milă de la Dumnezeu pentru lume, pentru ţările cu dreaptă credinţă, pentru neamul din care te-ai născut şi pentru toţi care poartă în inimile lor bucuria şi nădejdea învierii în Hristos.

Slavă …

Aflat-ai har de la Dumnezeu, Cuvioase Părinte Ioane, şi ai fost numărat în ceata Sfinţilor Părinţi. Nu ne uita pe noi cei săraci şi slabi în cele duhovniceşti şi cere pentru noi de la Hristos iertare de păcate şi odihnă veşnică sufletelor noastre.

Şi acum …, a Născătoarei

Bucură-te, Marie, Preasfântă Fecioară; bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră; bucură-te, rugătoarea şi mijlocitoarea lumii înaintea Presfintei Treimi. Nu înceta a te ruga, Stăpână, împreună cu toţi sfinţii şi cu Sfântul Ioan cel Nou de la Neamţ, să se mântuiască sufletele noastre.

Irmosul

„Înfricoşatu-sa tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre”.

Luminânda

Într-armându-te cu rugăciunea şi cu iubirea lui Hristos, fericite Părinte Ioane, ai luat Crucea şi lăsând pe fraţii tăi, te-ai dus în pustiul Iordanului, unde bine te-ai nevoit, biruind pe diavoli şi slăbiciunile firii prin rugăciuni cu lacrimi, prin post şi mucenicească răbdare. Pentru aceasta acum, ajungând lumina şi în ceata sfinţilor, nu înceta a te ruga pentru noi, fiii tăi, cei ce cu dragoste te cinstim pe tine.

Slavă … Şi acum …, a Înainteprăznuirii

Cei ce dorim cu totul, după dumnezeiasca slavă, să tăiem nodul trupului cel pământesc, suindu-ne în Muntele Taborului, şi cu Moise şi cu Ilie şi cu cei aleşi dintre ucenici să ne silim şi să ne învrednicim a ne face părtaşi dumnezeieştii străluciri celei neapropiate, lumină prin lumină luând.

La Laude

Se cântă stihirile pe 4, glasul al 8-lea

Cuvioase Părinte Ioane podoaba călugărilor din zilele noastre şi iubitorule de nevoinţă, din tinereţe ai luat Crucea lui Hristos şi i-ai urmat cu credinţă, biruind slăbiciunile firii şi ispitele diavoleşti, într-armându-te cu rugăciunea şi cu postul şi străin în ţară străină fiind, te-ai logodit cu pustia, în toată viaţa ta, slăvind împreună cu îngerii pe Dumnezeu cel în Treime lăudat şi preaslăvit.

Bunule nevoitor, lăsând patria ta, te-ai ostenit în Ţara Sfântă unde a înviat Hristos, cu călugării în lavră smerindu-te, cu pustnicii în pustiul Iordanului rugându-te şi cu sfinţii sihaştri în peşteră jertfindu-te pentru dragostea lui Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Ioane, lauda Moldovei şi cununa sihaştrilor şi te roagă pentru sufletele noastre.

Cu ce cuvinte şi cântări de laudă vom lăuda azi pe Sfântul Ioan cel Nou din lavra Neamţului, care în pustiul Iordanului s-a nevoit şi în peştera Sfintei Ana mulţi ani a sihăstrit, desăvârşit făcându-se şi în cetele sfinţilor numărându-se cu harul său. Pentru aceasta cu evlavie să-l lăudăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, Părintele nostru, lauda României şi a întregii Ortodoxii!

Slavă .., glasul al 8-lea

Veniţi toate cetele călugărilor să lăudăm astăzi într-un glas după cuviinţă, pe Sfântul Ioan, crinul cel binecuvântat şi cu bună mireasmă, care a odrăslit în pământul Moldovei şi ai fost închinat lui Hristos în lavra cea mare de la Neamţ şi în Ţara Sfântă a rodit şi să-i cântăm: Bucură-te, floare de mult preţ a călugărilor; bucură-te, sihastru desăvârşit în pustiul Iordanului, bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Ioane, rugător neadormit pentru sufletele noastre!

Şi acum …, a Înainteprăznuirii

Urmează Doxologia mare, troparul Cuviosului şi a Înainteprăznuirii, ecteniile şi apolisul.

Ceasul întâi

***

La Liturghie

Fericirile, din Canonul Cuviosului Cântarea a 3-a, pe 4 şi de la Cântarea a 6-a pe 4.

Prochimen glas 4: Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate care mi-a dat mie.

Apostolul din Epistola întâi către Corinteni (IX, 2-12): „Fraţilor, voi sunteţi pecetea apostoliei mele …”

Evanghelie după Luca (VII, 37-50): „În vremea aceaa, L-a rugat unul dintre farisei pe Iisus …”

Chinonicul

Întru pomenire veşnică va fi dreptul şi de auzul rău nu se va teme.

sus

p508 – p528

Partea a III-a CUPRINS

Reclame