Sări la conţinut

CUVÂNTUL 6

partea a IV-a – cuprins

Cum că nu se cade ca întâlnirile femeilor
să se facă fără de pază

Pentru stăpânirea gândurilor şi înfrânarea patimilor, din destul am zis mai sus. Dar trebuie nu numai de acestea să ne păzim, ci şi de întâlnirile cu femeile pe cât este cu putinţă să fugim, de nu vreo nevoie oarecare netrecută ne-ar sili spre întâlnire. Încă şi vreo nevoie de ne va ajunge, ca de foc trebuie să ne ferim şi prea iute şi grabnică despăţirea să o facem, căci iată ce zice pentru aceasta Înţelepciunea lui Solomon (Pilde 26, 27): „Va lega cineva foc în sân şi hainele lui nu le va arde? Sau va călca cineva peste cărbuni de foc şi picioarele lui nu le va arde?”. Iar de va zice careva că dintru a se întâlni cu femeile şi de a petrece împreună multă vreme, nu se vatămă, apoi să ştiţi că unul ca acesta sau nu se împărtăşeşte firii bărbăteşti, în mijlocul amândurora firilor stând – precum spun că sunt famenii cei din naştere, de vom zice că aceia au nepătimire către femei, uităm ce zice înţeleptul că pofta famenului este stricând fecioria fetei – sau deşi s-au împărtăşit firii bărbăteşti , dar unul ca acesta fiind înecat de patimi nu mai simte că pătimeşte, întocmai fiind cu oamenii beţi sau cu cei ieşiţi din minte cari cele mai cumplite pătimind, socotesc că sunt afară de pătimire.

Dar cum să zicem (ceea ce nu este de zis) că este cineva care nu se îmboldeşte de patimă bărbătească; deşi el nu pătimeşte, nu îi va ameninţa însă pe alţii că adică, nu pătimeşte? Căci deşi unul ca acesta n-ar avea sminteală, întâlnindu-se des cu femeile şi vorbind, dar oare puţină pagubă pricinuieşte celor cari îl văd întru asemenea întâlniri?

Să nu se înşele unul ca acesta, căci oricum ar fi se primejduieşte. La asemenea întâlniri pătimeşte vătămare în gânduri; dar cum ne va încredinţa pe noi că şi femeia este fără pătimire? Căci adeseori aceea fiind mai slabă cu firea, pătimeşte sminteală în cuget din pricina celui care face întâlnirile fără de pază. El adică nu s-a rănit, dar a pricinuit rănire fără ca să cunoască … De multe ori femeia, ca şi cum din dragoste duhovnicească, venind la călugăr începe cu ochii a se umple de păcat; căci prin căutături obraznice se vânează de chipul aproapelui şi pe fecioria cea dinăuntru (pe care Mirele Hristos o iubeşte mai ales) a sufletului cu gânduri necurate o strică.

Pentru ca să înţelegi mai bine, frate ori soră, cât de multă pază se cuvine să avem a nu da pricină smintelii, voi aminti o pildă de la Sfântul Macarie:

În vremea când se făcea prigoană pentru credinţa creştinească, unul dintre creştini suferise multe chinuri grozave din partea tiranului, fusese spânzurat pe lemn şi tot trupul lui era rănit, apoi a fost aruncat în temniţă în stare jalnică. Acolo îi slujea la cele de nevoie o călugăriţă. Dar pentru că nefericita de ea petrecea adesea cu el fără de pază, a căzut la urmă în păcatul curviei acolo în închisoare. O cădere jalnică şi vrednică de plâns. Prin urmare iată că nici sângele acestui mucenic pe care l-a vărsat pentru Hristos, nici rănile cele grozave, nici strâmtoarea temniţei, şi nici măcar evlavia cea multă a călugăriţei, n-au putut să le ajute spre a nu cădea în păcat, pentru că nu s-au păzit de pricinile păcatului.

Ce-ţi ajută ţie iscusinţa la vorbă şi bărbăţia sufletului, dacă nu vei fi cu pază şi mai ales de nu vei fugi de pricinile smintelilor şi de întâlnirile zăbavnice cu femeile. Căci Sfântul Apostol Pavel nu ne îndeamnă să stăm de vorbă şi să ne luptăm (când este vorba de sminteala trupească), ci mai vârtos ne porunceşte: fugiţi de curvie (I Cor, cap.6.18). Deci ca nimic din cele zise să nu se întâmple trebuie să fugim, de este cu putinţă, cu desăvârşire de întâlnirile cu femeile, iar de nu este cu putinţă cu desăvârşire cel puţin să ne ferim de întâlnirile cele dese şi cu zăbavă (adică lungi) cu femeile; nu pentru că urâm neamul lor, să nu fie! Nici nu ne lepădăm de rudenia lor. Ci mai ales le povăţuim şi cu pilde voim a le folosi după putinţă pe cele care cu adevărat voiesc a-şi păzi cinstea, dar mai ales pe cele cari au îmbrăţişat cinul monahicesc şi au intrat în stadiul luptelor pentru curăţenie, de vreme ce acestea se nevoiesc asemenea cu noi pentru acelaşi scop. Iar de întâlniri dese şi vorbiri lungi să ne ferim, ca nu cumva să se facă aducere aminte a patimii pe care am lepădat-o şi pe care am oprit-o, cu darul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.

sus

p623 – p625

Partea a IV-a CUPRINS

Reclame